Seminaria Naukowe

Podczas trzeciego roku studiów (przy końcu szóstego semestru) studenci mają obowiązek złożyć podanie w Rektoracie Instytutu z prośbą o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej. Podanie takie powinno zawierać następujące elementy:

 1. Temat pracy i uzasadnienie jego wyboru.
 2. Problem merytoryczny pracy.
 3. Źródła i ich zastosowania.
 4. Metoda naukowa pracy.
 5. Przewidywany ogólny plan pracy.
 6. Podstawowa bibliografia (źródła i opracowania).
 7. Dane – imię i nazwisko oraz przynależność zakonna – seminarium naukowe (nazwa seminarium oraz imię i nazwisko promotora).

Powyższe podanie, zawarte na 3-5 stronach maszynopisu, jest warunkiem zaliczenia semestru. Termin składania podań – do 19 V 2023 r.

Seminaria naukowe w roku akademickim 2022/23

 • Pismo Święte Nowego Testamentu
 • Pismo Święte Starego Testamentu
 • Liturgika
 • Prawo kanoniczne
 • Teologia duchowości

Seminaria odbywają się zasadniczo w czwartki. W roku akademickim 2022/23 rozpoczynają one swą działalność w czwartek 6 października 2022 r. Warunki przyjęcia określają prowadzący seminaria naukowe.

Pełna lista samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kontakt (adres e-mail) do pracowników UPJPII znajduje się na stronie zawierającej skład osobowy.

Tezy do egzaminu magisterskiego

Teologia biblijna

 1. Kanon i natchnienie Pisma Świętego.
 2. Pięcioksiąg: jego powstanie i główne idee teologiczne: stworzenie, przymierze, świętość.
 3. Pisma historyczne, prorockie i mądrościowe Starego Testamentu.
 4. Ewangelie: powstanie i główne idee teologiczne poszczególnych Ewangelii.
 5. Listy św. Pawła, powszechne i Apokalipsa św. Jana.

Teologia dogmatyczna

 1. Przymioty natury Bożej.
 2. Soteriologiczny wymiar Misterium Paschalnego.
 3. Udział Maryi w zbawczym dziele Syna.
 4. Sakramenty uzdrowienia.
 5. Zmartwychwstanie ciała.

Teologia moralna

 1. Prawo moralne i sumienie.
 2. Grzech i nawrócenie w refleksji teologicznej.
 3. Cnoty boskie jako dar i zadanie.
 4. Wartość i nienaruszalność życia ludzkiego.
 5. Moralność życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego.

Teologia fundamentalna

 1. Filozoficzne poznanie Boga; geneza i fenomen religii; religie świata a chrześcijaństwo.
 2. Teologia Objawienia i wiary.
 3. Historyczność Jezusa: Jego osoba, nauka i czyny. Chrystus jako źródło wiary Kościoła.
 4. Kościół; jego geneza, misterium i struktura, misja.
 5. Natura teologii, miejsca i metody teologicznego poznania.

Nowy zestaw tez do egzaminu magisterskiego ex universa theologia obowiązujących od roku akademickiego 2024/2025 (format .pdf).

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.