Statut Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie

PREAMBUŁA

Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie (zwany dalej ITKM) rozwija dziedzictwo św. Wincentego a Paulo (1581-1660) i założonego przez niego w 1617 r. Zgromadzenia Księży Misjonarzy oraz przyjmuje dziedzictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (zwany dalej WT UPJPII). Zgromadzenie Księży Misjonarzy, którego nazwa wywodzi się od misji ludowych organizowanych w parafiach, w których wierni byli zaniedbani pod względem duszpasterskim, od samego początku dla zachowania błogosławionych owoców tychże misji ludowych, podjęło się dzieła formacji duchowieństwa. Dzieło to było realizowane najpierw poprzez prowadzenie rekolekcji dla kandydatów do święceń, a następnie przez organizowanie i prowadzenie seminariów duchownych zgodnie ze wskazaniami Soboru Trydenckiego. Formacja duchowieństwa obejmowała też organizowanie konferencji dla kapłanów. Księża Misjonarze przybyli do Polski w 1651 roku, a więc jeszcze za życia Założyciela. Księża Misjonarze w Polsce, obok duszpasterstwa parafialnego i misji ludowych, włączyli się w dzieło formacji duchowieństwa. Od 1675 roku przy pierwszym domu misjonarskim na ziemiach polskich, założonym wówczas na przedmieściach Warszawy przy kościele Świętego Krzyża, działało seminarium świętokrzyskie. Następnie od 1682 roku Księża Misjonarze na prośbę biskupa Jana Małachowskiego podjęli się prowadzenia krakowskiego seminarium diecezjalnego, w Seminarium Zamkowym na Wawelu, które w 1686 roku zostało przeniesione na Stradom. Po przeniesieniu seminarium diecezjalnego do gmachu przy ul. Podzamcze w domu na Stradomiu umieszczono studium filozoficzno-teologiczne Zgromadzenia Księży Misjonarzy i podjęto starania, by dyplom uzyskiwany w nim miał również rangę państwową. Po odzyskaniu niepodległości przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w 1921 roku zwrócił się do władz państwowych o uznanie Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy za uczelnię wyższą, co zaowocowało umieszczeniem ITKM na liście uniwersytetów i szkół wyższych równorzędnych uniwersytetom. Z czasem w ITKM studia zaczęli podejmować członkowie innych seminariów zakonnych, między innymi: Ojcowie Paulini (od 1924 roku), Augustianie (od 1929 roku), Ojcowie Pijarzy (od 1931 roku), księża ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (od 1937 roku), z Zakonu Cystersów (od 1937 roku), a także Albertyni, Benedyktyni, Bonifratrzy, Filipini, Franciszkanie-reformaci, Kameduli, Kanonicy Regularni Laterańscy, Karmelici, Karmelici Bosi, Zmartwychwstańcy, Redemptoryści, a także kandydaci do kapłaństwa z innych mniejszych wspólnot.

ITKM na mocy umowy afiliacyjnej z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie włącza się w misję i dziedzictwo Wydziału Teologicznego erygowanego na Akademii Krakowskiej 11 stycznia 1397 roku bullą papieża Bonifacego IX Eximiae devotionis affectus na prośbę Władysława Jagiełły i jego małżonki Jadwigi Królowej. Wydział ten związany był z Akademią Krakowską, a następnie z Uniwersytetem Jagiellońskim do 1954 roku, kiedy jednostronną uchwałą Rady Ministrów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej został usunięty z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nawet w tym czasie kadra naukowa tego Wydziału zajmowała się kształceniem kandydatów do przyjęcia sakramentu święceń. W 1959 roku na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej uznano, że Wydział Teologiczny trwa pod kierownictwem władzy kościelnej i ma działać zgodnie z postanowieniami Stolicy Apostolskiej. Dzięki staraniom kardynała Karola Wojtyły w 1974 roku Wydział Teologiczny zyskał tytuł Papieskiego Wydziału Teologicznego. 8 grudnia 1981 roku papież Jan Paweł II na mocy motu proprio Beata Hedvigis przekształcił Wydział Teologiczny w Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie składającą się z trzech wydziałów: Teologicznego, Filozoficznego i Historii Kościoła. 19 czerwca 2009 roku w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa papież Jan Paweł II podniósł Papieską Akademię Teologiczną do rangi Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, którego część stanowi Wydział Teologiczny.

Patronami WT UPJPII są Święta Jadwiga Królowa, Święty Jan Kanty i Święty Jan Paweł II. Natomiast szczególnym patronem ITKM jest Święty Wincenty a Paulo.

Siedziba Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy mieści się przy ul. Stradomskiej 4 w Krakowie.

 

I. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA ITKM

Art. 1

ITKM rządzi się: przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego; Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z 8 grudnia 2017 roku, zwłaszcza odnoszącymi się bezpośrednio do wydziałów teologicznych i programów studiów (Art. 69‒76) i do wykładowców tychże wydziałów (Art. 22‒30); Instrukcji Kongregacji Edukacji Katolickiej z dnia 8 grudnia 2020 r. o afiliacji instytutów studiów wyższych; normami Konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską dnia 28 lipca 1993 roku; postanowieniami Konferencji Episkopatu Polski; normami Statutu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Statutu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz niniejszego statutu, uwzględniając obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

II. CELE I ŚRODKI

Art. 2

ITKM jako pierwszorzędny cel stawia sobie formację intelektualną kandydatów do przyjęcia święceń kapłańskich ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy i innych wspólnot zakonnych oraz stowarzyszeń życia apostolskiego. Do swoich zadań zalicza organizację studiów filozoficzno-teologicznych z przygotowaniem pedagogicznym zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach Kościoła powszechnego dotyczących formacji kandydatów do kapłaństwa i postanowieniami Konferencji Episkopatu Polski oraz zgodnie ze stosownymi przepisami państwowymi dotyczącymi szkolnictwa wyższego i wymaganiami przygotowania do zawodu nauczyciela. Cel ten jest realizowany w ścisłej współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na podstawie umowy afiliacyjnej.

Art. 3

Swoje cele ITKM realizuje przez działalność naukowo-badawczą, naukowo-dydaktyczną, wydawniczą i organizacyjną.

 

III. WŁADZE I ADMINISTRACJA

Art. 4

Zarząd ITKM stanowią:

 • Wielki Kanclerz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (Arcybiskup Krakowski),
 • Dziekan Wydziału Teologicznego,
 • Rada Wydziału Teologicznego,
 • Moderator,
 • Dyrektor ITKM,
 • Rada ITKM.

Art. 5

Moderatorem ITKM jest Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, który w imieniu ITKM za pośrednictwem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie występuje do Kongregacji Edukacji Katolickiej.

 

Art. 6

 1. Dyrektor ITKM w zakresie swoich kompetencji może wydawać zarządzenia i podejmować decyzje w sprawach dotyczących ITKM i spraw studenckich.
 2. Dyrektor ITKM jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników ITKM.
 3. Dyrektor reprezentuje ITKM na zewnątrz.
 4. Dyrektor ITKM, którego zadaniem jest koordynacja zajęć dydaktycznych, jest mianowany i odwoływany przez Wizytatora Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

 

Art. 7

Dyrektor ITKM określa zakres szczegółowych zadań swoich współpracowników.

 

IV. RADA INSTYTUTU

Art. 8

 1. Rada ITKM jest organem zajmującym się sprawami dydaktyki, rozwoju oraz całościowego funkcjonowania Instytutu, sprawami personalnymi i ewaluacją wykładowców.
 2. W skład Rady ITKM wchodzi Moderator ITKM, Dyrektor ITKM oraz mianowani przez Moderatora trzej członkowie spośród (stałych) wykładowców ITKM.
 3. Moderator mianuje członków Rady ITKM spośród profesorów stałych.
 4. Rada ITKM zbiera się przynajmniej dwa razy w semestrze w terminie wskazanym przez Dyrektora.

 

V. PRACOWNICY

Art. 9

Pracownikami ITKM są nauczyciele akademiccy.

 

 Art. 10

 1. Grono nauczające obejmuje nauczycieli akademickich stabiles, których liczba nie może być mniejsza niż dwóch w zakresie dyscyplin filozoficznych i siedmiu w zakresie dyscyplin teologicznych oraz non stabiles. Nauczycielem akademickim stałym może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora, doktora habilitowanego, doktora lub przynajmniej licencjata kościelnego w przypadku nauk teologicznych i prawa kanonicznego, która nie piastuje innych urzędów kościelnych. Nauczycielem akademickim niestałym (non stabilis) może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora, doktora habilitowanego doktora lub przynajmniej licencjata kościelnego w przypadku nauk teologicznych i prawa kanonicznego, która równocześnie piastuje inny urząd kościelny.
 2. Nauczycielem akademickim stałym może być ten, kto:
  1. wyróżnia się głęboką wiedzą, świadectwem życia chrześcijańskiego i kościelnego oraz poczuciem odpowiedzialności;
  2. posiada doktorat w przypadku dyscyplin naukowych uprawianych na uniwersytecie lub przynajmniej licencjat kanoniczny w przypadku dyscyplin teologicznych i prawa kanonicznego;
  3. posiada zgodę swego ordynariusza lub wyższego przełożonego zakonnego, jeśli jest osobą duchowną lub zakonną;
  4. jest autorem publikacji świadczących o zdolności do prowadzenia badań naukowych.
 3. Nauczycielem akademickim nie stałym (docens non stabilis) może być ten, kto:
  1. wyróżnia się głęboką wiedzą, świadectwem życia chrześcijańskiego i kościelnego oraz poczuciem odpowiedzialności;
  2. posiada doktorat w przypadku dyscyplin naukowych uprawianych na uniwersytecie lub przynajmniej licencjat kanoniczny w przypadku dyscyplin teologicznych i prawa kanonicznego;
  3. posiada zgodę swego ordynariusza lub wyższego przełożonego zakonnego, jeśli jest osobą duchowną lub zakonną;
  4. jest autorem publikacji świadczących o zdolności do prowadzenia badań naukowych;
  5. posiada zdolności dydaktyczne do nauczania.
 4. Wszyscy nauczyciele akademiccy, zarówno stabiles, jak i non stabiles, muszą odpowiadać wymogom stawianym przez Art. 22‒30 Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium oraz Art. 18‒20 Zarządzeń do Veritatis gaudium i Art. 6 Instrukcji Kongregacji Edukacji Katolickiej o afiliacji instytutów studiów wyższych.
 5. Zgodnie z przepisami Norm Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, nauczyciele akademiccy stabiles i non stabiles są zatwierdzani przez Moderatora ITKM w porozumieniu z Dyrektorem ITKM i po zasięgnięciu opinii grona Wykładowców.
 6. Nauczyciel akademicki przestaje pełnić swoją funkcję na ITKM:
  1. po przejściu na emeryturę,
  2. po rezygnacji przyjętej przez właściwą władzę,
  3. po decyzji o odwołaniu go zgodnie z przepisami Statutu ITKM.

 

Art. 11

Obsługą pracowników i studentów ITKM zajmuje się Dyrektor ITKM.

 

VI. STUDENCI

Art. 12

 1. Studentami ITKM mogą być studenci kierunku teologia o specjalności teologia kapłańska przynależący do instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego, z seminariami których ITKM podpisał umowę.
 2. Studenci ITKM są pełnoprawnymi studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
 3. Warunki przyjęcia na studia, prawa i obowiązki studenta, warunki skreślenia studenta z listy, możliwości zrzeszania się studentów są określane przez Statut Uniwersytetu oraz odpowiednie regulaminy.
 4. Student może zostać skreślony z listy studentów ITKM w przypadkach wymienionych w Statucie UPJPII (§ 84, 16-17).

 

Art. 13

Z chwilą przyjęcia studenci ITKM podlegają obowiązującym przepisom, w szczególności postanowieniom Statutu ITKM, postanowieniom Statutu Uniwersytetu i regulaminom obowiązującym na Uniwersytecie.

 

VII. STUDIA I PROGRAMY STUDIÓW

Art. 14

 1. Studia w ITKM są stacjonarnymi jednolitymi studiami magisterskimi z teologii o specjalności teologia kapłańska. Nauczanie zdalne (e-learning) jest możliwe wyłącznie w przypadkach nadzwyczajnych za zgodą Dyrektora ITKM z zachowaniem przepisów zawartych w wydanej przez Kongregację Edukacji Katolickiej Instrukcji o zastosowaniu sposobu zdalnego nauczania w uniwersytetach/wydziałach kościelnych z 13 maja 2021 r.
 2. Program studiów w ITKM obejmuje wszystkie dyscypliny obowiązkowe wskazane w art. 55 Zarządzeń wykonawczych Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej dla wiernej realizacji Konstytucji Apostolskiej Veritatis gaudium.
 3. Dyscyplinami teologicznymi obowiązkowymi w ITKM są: teologia biblijna, która obejmuje wprowadzenie i egzegezę Pisma Świętego; teologia fundamentalna z elementami ekumenizmu, religii niechrześcijańskich i ateizmu oraz innych nurtów współczesnej kultury; teologia dogmatyczna; teologia moralna; teologia duchowości; teologia pastoralna; liturgika oraz patrologia z elementami historii dogmatu.
 4. Wymagane w programie studiów wykłady z innych dyscyplin ITKM realizuje we współpracy z wykładowcami innych wydziałów UPJPII, bądź angażując własnych, odpowiednio przygotowanych wykładowców tych dyscyplin
 5. Program studiów w ITKM obejmuje cykl pierwszy przewidziany na 12 semestrów dla studentów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu święceń i jest zorganizowany zgodnie z zaleceniami Art. 74a Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium.
 6. Na wybranym seminarium naukowym w ramach seminariów prowadzonych przez WT UPJPII, bądź prowadzonych przez samodzielnych pracowników naukowych ITKM spoza WT UPJPII, pod kierunkiem promotora student przygotowuje pracę dyplomową z teologii. Pisanie pracy dyplomowej u promotora spoza WT UPJPII i spoza ITKM jest możliwe za zgodą Dziekana WT UPJPII.
 7. Szczegółowe przepisy dotyczące programu studiów, egzaminów, prac dyplomowych, urlopów, odpowiedzialności dyscyplinarnej i innych kwestii dotyczących studentów określa obowiązujący „Regulamin studiów wyższych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie”.
 8. Szczegółowe programy studiów zawiera załącznik „Program studiów na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie”.
 9. Student może przejść do innego Wydziału lub na inny Uniwersytet, może też być przyjęty z innego Wydziału lub Uniwersytetu.
 10. W przypadku przejścia z innego Wydziału lub Uniwersytetu zgodnie z zaleceniami Art. 44 Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium w ITKM uznaje się studia odbyte w innych pokrewnych uczelniach wyższych i dopuszcza się zwalnianie z niektórych przedmiotów przewidzianych w programie studiów i przepisanie uzyskanych tam wyników.

 

VIII. UZYSKANIE TYTUŁU ZAWODOWEGO MAGISTRA

Art. 15

 1. Studenci ITKM po przedstawieniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu ex universa theologia uzyskują tytuł zawodowy magistra nadawany przez komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzi dziekan Wydziału Teologicznego, bądź jego reprezentant.
 2. Zgodnie z § 91 Statutu Uniwersytetu do uzyskania tytułu zawodowego magistra teologii wymagane jest spełnienie warunków określonych przez prawo państwowe
  i kościelne. Warunki te zawiera odpowiedni regulamin.

 

 

IX. BIBLIOTEKI

Art. 16

 1. ITKM posiada własną bibliotekę w swojej siedzibie.
 2. Dyrektor Biblioteki Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy dba o rozwój i poszerzanie oferty biblioteki.
 3. Studenci ITKM jako pełnoprawni studenci UPJPII są również uprawnieni do korzystania z Biblioteki UPJPII z siedzibą przy ul. Bobrzyńskiego 10.

 

X. SPRAWY EKONOMICZNE

Art. 17

 1. ITKM partycypuje w ogólnych dobrach materialnych Uniwersytetu i korzysta z przyznanych przezeń środków.
 2. Wyposażenie ITKM jest własnością Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy.
 3. Administrowanie dobrami materialnymi dokonuje się zgodnie z normami prawa powszechnego oraz prawa własnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

PIECZĘĆ INSTYTUTU

Instytut posługuje się dwoma pieczęciami:

 1. Pieczęcią okrągłą z napisem: Instytut Teologiczny księży Misjonarzy w Krakowie,
 2. Pieczęcią podłużną z napisem: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków, Tel. 12-422-88-77.

 

XI. LIKWIDACJA

Art. 18

Decyzja o likwidacji Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie należy do Moderatora (Wizytatora Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy).

 

 

 

XII. OBOWIĄZYWALNOŚĆ STATUTU

Art. 19

Wszelkie zmiany statutu podlegają zatwierdzeniu przez zarząd ITKM oraz Radę WT UPJPII.

 

Art. 20

Niniejszy statut wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia go przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej.

 

Kraków, dnia 31 października 2022 roku

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.