Erasmus +

Erasmus+ jest programem UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021–2027. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to główne obszary, w ramach których wspiera się rozwój osobisty i zawodowy obywateli. Wysokiej jakości włączające kształcenie i szkolenie, a także uczenie się nieformalne i pozaformalne zapewniają młodzieży i uczestnikom w każdym wieku kwalifikacje i umiejętności potrzebne do tego, aby mogli oni w znaczący sposób uczestniczyć w społeczeństwie demokratycznym, nabyć umiejętność zrozumienia międzykulturowego i pomyślnie wejść na rynek pracy. W oparciu o sukces programu w okresie 2014–2020 celem Erasmus+ będzie oferowanie większych możliwości większej liczbie uczestników i szerszemu gronu organizacji, z większym naciskiem na wpływ jakościowy oraz wkład w budowanie bardziej włączających, spójnych i zielonych społeczeństw przygotowanych do uczestnictwa w cyfrowym świecie.

Obywatele Unii muszą mieć większą wiedzę oraz lepsze umiejętności i kompetencje niezbędne w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie, które staje coraz bardziej mobilne, wielokulturowe i cyfrowe. Przebywanie w innym państwie w celu nauki, studiowania i pracy powinno stać się normą, a każdy powinien mieć możliwość nauki dwóch języków oprócz języka ojczystego. Program jest głównym elementem wspierającym osiąganie celów europejskiego obszaru edukacji, Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027, strategii UE na rzecz młodzieży oraz planu prac UE w dziedzinie sportu (2021–2024).

JAKIE CELE MA PROGRAM ERASMUS+?

CEL OGÓLNY

Celem ogólnym programu jest wspieranie, w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie i poza nią, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i aktywności obywatelskiej. Jako taki program jest kluczowym instrumentem służącym budowie europejskiego obszaru edukacji, wspieraniu realizacji europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, wraz z programami sektorowymi będącymi jej podstawą. Ponadto odgrywa on kluczowe znaczenie w zacieśnianiu współpracy w zakresie polityki młodzieżowej w ramach strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 oraz w rozwijaniu europejskiego wymiaru sportu.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Program ma następujące cele szczegółowe:

 • promowanie mobilności edukacyjnej osób i grup, jak również współpracy, włączenia społecznego i równego dostępu, doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia;
 • promowanie pozaformalnej i nieformalnej mobilności edukacyjnej i aktywnego uczestnictwa wśród osób młodych, jak również współpracy, jakości, włączenia, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie młodzieży;
 • promowanie mobilności edukacyjnej pracowników sportowych, jak również współpracy, jakości, włączenia społecznego, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji sportowych i polityki w zakresie sportu.

JAKĄ STRUKTURĘ MA PROGRAM ERASMUS+?

W ramach programu Erasmus+ przewiduje się realizację w okresie 2021–2027 wymienionych poniżej akcji kluczowych, które mają umożliwić osiągnięcie jego celów.

AKCJA KLUCZOWA 1 – MOBILNOŚĆ

 • Mobilność osób uczących się i kadry,
 • Działania wspierające uczestnictwo młodzieży,
 • Mobilność trenerów sportowych,
 • Inicjatywa DiscoverEU,
 • Możliwości nauki języków,
 • Wirtualne wymiany w szkolnictwie wyższym i wśród młodzieży.

AKCJA KLUCZOWA 2 – WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

 • partnerstwa na rzecz współpracy,
 • partnerstwa na rzecz doskonałości,
 • partnerstwa na rzecz innowacji,
 • projekty mające na celu budowanie potencjału.

AKCJA KLUCZOWA 3 – WSPARCIE ROZWOJU POLITYKI I WSPÓŁPRACY

 • Akcja Europejska młodzież razem,
 • Działanie „Jean Monnet”

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

W sektorze Szkolnictwo wyższe mogą uczestniczyć szkoły wyższe, ich studenci i pracownicy, a w niektórych działaniach – również inne organizacje współpracujące z uczelniami. Uczelnie mogą prowadzić wymianę studentów i pracowników oraz koordynować międzynarodowe projekty lub brać w nich udział jako partnerzy. Warunkiem udziału uczelni w programie jest posiadanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach. Pracownicy z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych. Ponadto studenci i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczyć w projektach międzynarodowych, w które zaangażowana jest ich jednostka.

Erasmus+ 2023: poznaj zasady i terminy

Komisja Europejska opublikowała nowy przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2023 wraz z zaproszeniem do składania wniosków. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Zaproszenie do składania wniosków 2023

Zgodnie z dokumentem obowiązują dwie tury naborów: od lutego do czerwca oraz w październiku. Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie szacuje się na blisko 3,4 mld euro.

W związku ze znacznym wzrostem wskaźników inflacji między styczniem 2021 r. a sierpniem 2022 r. Komisja Europejska zdecydowała się wprowadzić korektę w wysokości +12,27%, która dotyczy indywidualnych stawek wsparcia w ramach mobilności (działania zdecentralizowane). Oznacza to większą pomoc dla uczestników mobilności, którzy muszą mierzyć się przede wszystkim z rosnącymi kosztami utrzymania (m.in. żywność i zakwaterowanie). W ten sposób Komisja wychodzi naprzeciw potencjalnym beneficjentom, którzy m.in. w formie petycji zgłaszali takie zapotrzebowanie.

Terminy naborów w rundzie jesiennej

 • 4 października 2023 r., godz. 12:00
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie młodzieży
  Akcja kluczowa 1., Działanie na rzecz włączenia DiscoverEU
  Akcja kluczowa 1., Mobilność kadry w dziedzinach związanych ze sportem (dodatkowy termin)
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz w dziedzinie młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży
 • 19 października 2023 r., godz. 12:00
  Akcja kluczowa 1., Akredytacje Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych
  Akcja kluczowa 1., Akredytacje Erasmus w dziedzinie młodzieży

Przewodnik po programie Erasmus+ 2023
Komisja Europejska opublikowała także najnowszy Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2023, który w wersji polskiej dostępny jest TUTAJ.

W przewodniku można znaleźć informacje dotyczące celów oraz priorytetów programu w roku 2023, wśród których znajdują się: włączenie i różnorodność, transformacja cyfrowa, środowisko i walka ze zmianą klimatu oraz uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie. Przewodnik po programie zawiera także opisy celów akcji i działań, informacje dla wnioskodawców (w tym jak złożyć wniosek i jakie są kryteria naboru) oraz definicje kluczowych pojęć i powszechnie stosowanych terminów związanych z programem.

Wszystkie 23 wersje językowe przewodnika znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: Erasmus+ Programme Guide 2023.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i życzymy powodzenia w przygotowywaniu wniosków!

Więcej informacji o sektorach i akcjach programu znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.