Celem programu Erasmus jest wspieranie rozwoju edukacyjnego, zawodowego i osobistego w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie i poza nią, co przyczyni się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i spójności społecznej, jak również wzmocnienia tożsamości europejskiej.

Program Erasmus stanowi kluczowy instrument służący budowie europejskiego obszaru edukacji, wspieraniu realizacji europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, zacieśnieniu współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej w ramach unijnej strategii na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 oraz rozwojowi europejskiego wymiaru sportu.

Program zaprojektowany został w sposób umożliwiający kontynuację współpracy na rzecz kształcenia i szkolenia oraz na rzecz umiejętności, dzięki wspólnemu rozumieniu strategicznego znaczenia umiejętności i kompetencji dla zachowania miejsc pracy, wzrostu i konkurencyjności.
Włączający charakter programu będzie polegał na docieraniu do osób o mniejszych szansach, m.in. dzięki elastycznym formom mobilności edukacyjnej oraz dzięki wspieraniu uczestnictwa mniejszych organizacji, szczególnie tych, które po raz pierwszy korzystają z programu oraz działają bezpośrednio na rzecz osób uczących się w każdym wieku, a będących w niekorzystnej sytuacji.

Cele programu są realizowane za pomocą trzech poniższych akcji kluczowych:
a) Mobilność edukacyjna (Akcja kluczowa 1);
b) Współpraca organizacji i instytucji („Akcja kluczowa 2);
c) Wsparcie rozwoju polityki i współpracy (Akcja kluczowa 3).

Cele są również realizowane za pomocą działań „Jean Monnet”.

Program wspiera także działania wzmacniające współpracę między instytucjami i organizacjami działającymi w sektorach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, dostrzegając ich zasadniczą rolę w zapewnianiu uczestnikom wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do radzenia sobie w zmieniającym się świecie, a także odpowiedniego wykorzystywania potencjału innowacji, kreatywności i przedsiębiorczości, szczególnie w gospodarce cyfrowej.

Program Erasmus wspiera także korzystanie z różnorodnych europejskich narzędzi i platform internetowych, takich jak eTwinning, europejska platforma internetowa dla szkół School Education Gateway, Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) oraz Europejski Portal Młodzieżowy.

Udział w mobilności edukacyjnej ma się stać realną szansą rozwoju dla każdego ucznia oraz przedstawiciela kadry szkolnej, kadry kształcenia i szkolenia zawodowego, oraz kadry działającej na rzecz organizacji edukacji dorosłych. Będzie to możliwe dzięki planowanemu znacznemu zwiększeniu środków na dofinansowanie działań mobilnościowych.

Program Erasmus na lata 2021-2027 nie został jeszcze przyjęty przez prawodawców UE, ale Komisja Europejska uruchomiła już pierwsze działanie, mające na celu ułatwienie potencjalnym beneficjentom składanie wniosków, co będzie możliwe po przyjęciu podstawy prawnej i zatwierdzeniu programu (Akredytacja).

Zaproszenie do składania wniosków o akredytację w programie Erasmus w edycji 2020 w sektorze Edukacji dorosłych, Kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Edukacji szkolnej zostało opublikowane w dniu 28 maja br. przez Komisję Europejską. Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów w Akcji 1 w latach 2021-2027.

W przypadku dużej liczby złożonych wniosków w Konkursie o Akredytacje, Narodowa Agencja Programu zastrzega sobie prawo do zastosowania limitu liczby przyznanych akredytacji we wszystkich trzech sektorach (tj. Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych, Kształcenie i szkolenia zawodowe). Termin składania wniosków: 29 października 2020 r., godz. 12.00

Nowy Erasmus to kontynuacja obecnej perspektywy finansowej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Został stworzony z myślą o osobach z mniejszymi szansami, a jego uproszczone zasady i procedury czynią go inicjatywą bardziej przyjazną dla nowych, niedoświadczonych wnioskodawców.

Informacje na temat programu Erasmus Plus znajdują się na stronie internetowej prowadzonej przez Narodową Agencję: Erasmus +