Program działalności

PROGRAM  DZIAŁALNOŚCI W  ROKU  AKADEMICKIM  2022/23

Wykłady – egzaminy – zaliczenia

Z a s a d y

  1. Ważnym elementem studiowania jest umiejętność samodzielnej lektury filozoficznej, humanistycznej i teologicznej. Wymogi integralności przekazu dyscyplin filozoficznych i teologicznych nie oznaczają, że wszystkie części materiału muszą być przekazane metodą wykładu. Niektóre z nich studenci przestudiują sami i zdadzą w ramach kolokwium lub pisemnego sprawdzianu. Konieczny jest przy tym bardzo staranny dobór materiału do samodzielnej lektury i bardzo wnikliwe sprawdzenie przyswojonych tą drogą wiadomości.
  2. Do indeksu studenta należy wpisywać obok nazwy przedmiotu faktyczną liczbę godzin w semestrze (a nie liczbę godzin w tygodniu).
  3. Każdy wykładany przedmiot kończy się egzaminem lub zaliczeniem z oceną.
  4. Przy liczbie wykładów od 15 do 60 godz. w wymiarze rocznym (1 i 2 godz. tygodniowo) powinien być co najmniej jeden egzamin. Większą liczbę egzaminów z danego przedmiotu stosuje się przy większej liczbie godzin zajęć z danego przedmiotu.
  5. Dopuszczalne są następujące formy egzaminowania: egzamin indywidualny – ustny oraz egzamin wspólny – pisemny, testowy i w formie pisemnej pracy zaliczeniowej. Należy zadbać, aby forma egzaminu, odpowiadała specyfice nauczanego przedmiotu. Zalecaną formą sprawdzania wiedzy jest egzamin ustny.
  6. Każdy student jest zobowiązany posiadać umiejętności językowe w zakresie j. nowożytnego na poziomie minimalnym B2+ (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.11.2011 w sprawie KRK dla Szkolnictwa Wyższego). Student nie może być zupełnie zwolniony z realizacji lektoratu. Punkty ECTS student musi uzyskać za realnie wykonaną pracę (ta sama praca nie może być podstawą do podwójnego naliczania i przypisania punktów ECTS), stąd konieczność realnej realizacji lektoratu.
  7. Ćwiczenia i seminaria kończą się zaliczeniem z oceną. Zaliczenia muszą być wpisywane do indeksów przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
  8. Ukończenie pracy dyplomowej powinno nastąpić do końca V roku studiów. W programie roku VI nie przewiduje się udziału w seminariach naukowych.
  9. Od studentów, którzy opuszczają wykłady bez usprawiedliwienia, Profesor może wymagać opracowania każdorazowo wykładanego materiału w formie pisemnej (3-4 strony maszynopisu) jako warunek do uzyskania zaliczenia na końcu semestru lub dopuszczenia do egzaminu.
  10. Całość studiów kończy egzamin ex universa theologia, który podsumowuje studia teologiczne. Nie przewiduje się innych egzaminów rygorozalnych poza tym egzaminem. Zakres treści oraz formę egzaminu ex universa theologia określają władze Instytutu.
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.